more>>
རྒྱང་བཞུད་ཀྱི་ཁལ་མ།
གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་རྒྱ
དབང་ལྡན་བྱམས་པའི་བརྙ
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་བྱང་གན
more>>
༄༅།།བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས་བཀས་བཅད་བྱས་པའི་ཐ་སྙད་གསར་པ།
བརྩོན་པའི་མི་ཚེ།
༄༅།།2018ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གཉིས།