more>>
སྨུག་པའི་ཁྲོད་ཀྱི་བྲ
ཚོན་མདངས་སྣ་ལྔའི་ཀན་
བོད་ཀྱི་འབྲུ་མཛོད།
བྱེ་ཐང་དུ་ཆགས་པའི་གྲ
more>>
༄༅།།བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས་བཀས་བཅད་བྱས་པའི་ཐ་སྙད་གསར་པ།
བརྗིད་ཆེ་བའི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ། འབད་འཐབ་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་པ།
༄༅།།2019ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གཉིས།