more>>
མཚོ་སྔོན་པོ་སྐོར་བའི
མཚོ་སྔོན་མདོ་ལ་རིང་མ
བོད་ལྗོངས་འདམ་གཞུང་ད
མཚོ་སྔོན་པོར་ཙོང་ཉ་ཕ
more>>
༄༅།།བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས་བཀས་བཅད་བྱས་པའི་ཐ་སྙད་གསར་པ།
བརྗིད་ཆེ་བའི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ། འབད་འཐབ་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་པ།
༄༅།།2019ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གཉིས།