མདུན་ཤོག སྲིད་དོན་གསར་འགྱུར། བོད་ཁུལ་གསར་འགྱུར། རྒྱལ་ནང་གསར་འགྱུར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར། རླུང་འཕྲིན་ལེ་ཚན་གྱི་དུས་ཚོད་རེའུ་མིག
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན། ཆེད་སྒྲིག རླུང་འཕྲིན་བདམས་བཀོད། པར་མཛོད། སྣ་ཚོགས། རིག་གནས་ཀུན་འདུས། སྒྲ། བརྙན།