ཆ་འཕྲིན་ཐེར་འདོན། mzjubao@cnr.cn

པར་རིས་མིག་གི་དགའ་སྟོན།

ངང་ལག་རིང་པོ་མཚོ་ཡི་ཆུ་བྱ་དགའ་བའི་དཔལ་ལ་རོལ།

2019-08-06 09:36:00     来源:

ངང་ལག་རིང་པོ་མཚོ་ངོས་སུ་འཕུར་བཞིན་པའི་ངང་སྐྱ་མགོ་ཁྲ།

ངང་ལག་རིང་པོ་མཚོ་ངོས་སུ་འཕུར་བཞིན་པའི་ངང་སྐྱ་མགོ་ཁྲ།

ངང་ལག་རིང་པོ་མཚོ་ངོས་ཀྱི་ངང་སྐྱ་མགོ་ཁྲ།

ངང་ལག་རིང་པོ་མཚོ་ངོས་སུ་འཕུར་བཞིན་པའི་ངང་སྐྱ་མགོ་ཁྲ།

ངང་ལག་རིང་པོ་མཚོ་ངོས་ཀྱི་ངང་སྐྱ་མགོ་ཁྲ།

ངང་ལག་རིང་པོ་མཚོ་ངོས་ཀྱི་ངང་སྐྱ་མགོ་ཁྲ།

ངང་ལག་རིང་པོ་མཚོ་ངོས་སུ་འཕུར་བཞིན་པའི་ངང་སྐྱ་མགོ་ཁྲ།

ངང་ལག་རིང་པོ་མཚོ་ངོས་སུ་འཕུར་བཞིན་པའི་ངང་སྐྱ་མགོ་ཁྲ།

ངང་ལག་རིང་པོ་མཚོ་ངོས་སུ་འཕུར་བཞིན་པའི་ངང་སྐྱ་མགོ་ཁྲ།

མཚོ་མོ་ངང་ལག་རིང་པོ་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་རུ་ཐོག་རྫོང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་གནས་ཤིང་། ཆ་སྙོམས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་ལ་སྨི4200ཟིན་པ་དང་། མཚོ་ནང་དུ་གླིང་ཕྲན་དུ་མ་ཡོད་དེ། ལོ་རེར་འདབ་ཆགས་ཁྲི་ཕྲག་ལྷག་མཚོ་སྟེང་གི་གླིང་ཕྲན་ཆུང་ཆུང་དུ་ཡོང་ནས་རྒྱུད་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། །

中央广播电视总台 央广网 版权所有