ས་མཐོར་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་བཞད། མཚོ་སྔོན་པོའི་ནང་དུ་ཆུ་སྐྱར་གྱིས་རྐྱལ་རྩལ་ངོམས།
2019-05-07 10:33:00
|
0

ནམ་མཁའ་སྔོ་ཞིང་ཆུ་བོ་དྭངས་ལ། ཉ་དང་བྱ་རིགས་མཉམ་དུ་འཚོ། མཚོ་སྔོན་པོའི་མཚོ་ཁ་འབྱེད་པ་དང་བསྟུན། དབྱར་གྱི་དུས་བྱ་སྟེ། ཆུ་སྐྱར་གྱིས་མཚོ་ངོས་སུ་རྐྱལ་རྩལ་ངོམས་བཞིན་ཡོད།

ཡོང་ཁུངསད། མི་དམངས་དྲ་བ།

   མདུན་ངོས་སུ་ལོག་པ།