ཅང་ཤེས་རྟ་ཕོ་ཁྱེད་དལ་ཙམ་རྒྱུག་དང་།
སྤེལ་བའི་དུས་ཚོད། : 2019-07-09 ཡིག་གཟུགས། 【 ཆེ། 】 【 འབྲིང་། 】 【 ཆུང་། 】

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་རྨ་ཆུ་རྫོང་ནི་བོད་རིགས་འདུས་སྡོད་ཀྱི་འབྲོག་ལས་རྫོང་ཞིག་རེད་ལ། ཀྲུང་གོའི་རྟ་གྲགས་ཅན་ཧུ་ཁུག་རྟ་ཐོན་གནས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀྱང་རེད།

ཧུ་ཁུག་རྟ་ནི་གཟུགས་སྟོབས་ཆེ་བ་དང་། གོམས་འདྲིས་བདེ་བ། རི་མཐོར་འཛེག་ཐུབ་པ། ཆུ་དང་རྩྭ་ཐང་དུ་རྒྱུག་ཤེད་ཆེ་བ་བཅས་གང་སར་སྐད་གྲགས་ཡོད་ཅིང་། རྟ་མཆོག་དེ་དང་། ནང་སོག་གི་ཧུ་གསུམ་རྟ། ཤིན་ཅང་གི་དབྱི་ལི་རྟ་གསུམ་ལ་ཀྲུང་གོའི་རྟ་གྲགས་ཅན་གསུམ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་་ཡོད།